พระที่แขวนแล้ว แคล้วคลาดคงกระพัน

การแขวนพระแล้วทำให้เกิด หนังเหนียว คงกระพัน แคล้วคลาด มหาอุดยิงไม่ออก ฟันไม่เข้านั้น มาจากปัจจัยหลายประการ แต่เราจะไม่ขอนำเสนอว่าท่านต้องแขวนพระอะไร จึงจะช่วยได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตน จะกล่าวถึงหลักการกว้างๆเท่านั้น

พระเครื่องที่แขวนแล้ว หนังเหนียว คงกระพัน มหาอุด แคล้วคลาดนั้น มีหลายปัจจัยประกอบ

พระเครื่องที่แขวนแล้ว หนังเหนียว คงกระพัน มหาอุด แคล้วคลาดนั้น มีหลายปัจจัยประกอบกันอยู่ เช่น กำลังจิตของผู้ที่ปลุกเสกพระเอง โดยผู้ที่ปลุกเสกนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีกำลังสมาธิมั่นคง อย่างน้อยในระดับฌาณ 4 ขึ้นไป เป็นผู้เจริญกสิณต่างๆ เช่น กสิณดิน ซึ่งเป็นกสิณที่มีกำลังในทางที่จะทำให้เกิดความแข็งของธาตุต่างๆ พระของผู้ที่สำเร็จกสิณดิน ก็จะมีกำลังของผู้ที่สำเร็จกสิณดินประจุอยู่ด้วย จึงทำให้เมื่อโดนฟัน โดนแทง โดนยิง พลังงานจากพระเครื่องนั้นก็มาปกป้องเนื้อหนังให้เกิดความแข็งแกร่ง ทำให้หนังเหนียวคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้า ยิงไม่เข้า

หรือบางกรณี เช่น ยิงไม่ออก ก็อาจเป็นการปลุกเสกด้วยกสิณน้ำ ซึ่งเป็นกสิณที่มีกำลังทางความชุ่มเย็น เพราะฉะนั้นลูกปืนที่ยิงออกมาเมื่อเจอพลังงานของกสิณน้ำที่อยู่ในพระเครื่อง ก็จะทำให้ดินปืนชื้นและยิงไม่ออก เป็นต้น

ฉะนั้นฤทธิ์ที่เกิดจากฌานสมาบัติต่างๆ ที่ผู้ปลุกเสกนำมาใช้ ก็สามารถทำให้เกิดพลังงานต่างๆ ที่จะปกป้องผู้ใช้ให้หนังเหนียวคงกระพันได้จริง

อีกส่วนหนึ่งคือกำลังบุญฤทธิ์ ที่ผู้สร้างได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตลงไป โดยเฉพาะกำลังที่ผู้สร้างได้อาราธนาบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ประสิทธิ์ประสาทลงไปในพระเครื่อง จนเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการที่จะโดนฟัน โดนแทง โดนยิง นั้นส่วนหนึ่งย่อมเกิดจากกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกำลังแห่งบุญที่อยู่ในพระเครื่องจึงเป็นเครื่องที่จะช่วยเจือจางกรรมที่ผู้นั้นได้เคยสร้างไว้แค่เพียงส่วนหนึ่ง

พระเครื่องไม่ได้ล้างกรรม หรือตัดกรรมให้ผู้ใดได้ แต่บรรเทาผลกรรมให้เบาบางลง โดยจิตของผู้ใช้นั้นต้องเป็นกุศลด้วย

แต่จงจำไว้ว่า พระเครื่องไม่ได้ล้างกรรม หรือตัดกรรมให้ผู้ใดได้ แต่บรรเทาผลกรรมให้เบาบางลง โดยจิตของผู้ใช้นั้นต้องเป็นกุศลด้วย เมื่อกรรมที่จะโดนยิงเบาบางลงอาจจะทำให้ยิงไม่โดน หรือยิงไม่เข้า เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง คือเกิดจากกำลังขององค์เทพเทวาที่ผู้สร้างอธิษฐานจิตให้ช่วยดูแลรักษาเครื่อง คอยช่วยเหลือปัดป้องกระสุนให้พ้นออกไป ใช้ฤทธิ์หยุดกระสุนไม่ให้ผ่านเนื้อหนังเข้ามา จึงทำให้เกิดความคงกระพัน หนังเหนียว

แม้ว่าพระเครื่องจะมีกำลังบุญบารมีมากเพียงใด แต่เราคงไม่สามารถเอาบุญคนอื่นมาเจือจางกรรมของเราให้เบาบางลงไปได้หมด เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่จิตหรือบุญของผู้ที่ห้อยพระเครื่องเองด้วยว่า มีจิตบริสุทธิ์ไหม มีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่า มีความระลึกเชื่อมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แค่ไหน เพราะถ้าจิตมีความเชื่อมั่นในพระ หมั่นประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเสมอแล้ว บุญบารมีของเขาย่อมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่อง สามารถที่จะทบทวีสร้างบุญกุศลต่างๆให้เกิดมากขึ้น จนมีกำลังที่จะเจือจางกรรมที่เขาจะต้องโดนยิง โดนแทง โดนฟัน ให้เบาบางลงได้

โดยแท้จริงแล้ว พระเครื่องจึงเป็นสื่อให้เขาได้สร้างบุญเพื่อที่จะดูแลตัวเองนั่นเอง เมื่อเขาสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ นึกถึงพระอยู่เสมอ จิตของเขาย่อมเป็นบุญ บุญบารมีเขาก็ย่อมมีมากขึ้น ซึ่งบุญนั้นไปช่วยเจือจางกรรมที่เขามี


→ ดูเรื่องราวของ ท่านขุนพันธ์รักษ์ราชเดช


ฉะนั้นแล้วความหนังเหนียว คงกระพันทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นใน 2 กรณี คือ กำลังจิตจากอิทธิฤทธิ์ที่ผู้สร้างได้อธิษฐานลงไป และกำลังแห่งบุญฤทธิ์ที่ผู้สร้างได้อาราธนาบุญบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์เทพเทวาต่างๆ เพื่อปกปักรักษาผู้ใช้พระเครื่องเหล่านั้น และท้ายสุดที่สำคัญคือ ผู้ใช้จะต้องมีจิตที่เป็นบุญกุศลอยู่เสมอ จึงจะสื่อถึงบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่อง และสามารถใช้พระเครื่องให้เกิดอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หนังเหนียว คงกระพันมหาอุด ได้อย่างสมบูรณ์

มีข้อสงสัยต่อไปว่า ทำไมโจรผู้ร้ายบางคนห้อยพระ แล้วพระยังช่วยให้ตำรวจยิงไม่เข้า จับตัวไม่ได้ ทั้งที่เขาทำตัวผิดศีลธรรม

อย่างที่เราเคยเห็นในอดีต เช่น ตี๋ใหญ่ หรือพวกเสือต่างๆ หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมพระถึงช่วยคนไม่ดี แต่เราต้องอย่าลืมว่าพระนั้นไม่ได้ช่วยคนไม่ดี แต่สิ่งที่ยังมีอยู่ และยังช่วยเขาอยู่ก็คือบุญกุศลที่เขาเคยทำมา การที่เขาทำชั่วในปัจจุบันก็ไม่ได้แปลว่าผลแห่งกรรมชั่วนั้นจะได้ผลทันที เพราะผลของกรรมนั้นมีการเวลาแห่งการได้ผลอยู่แล้ว กรรมบางอย่างทำแล้ว ได้ผลในปัจจุบันชาติก็มี บางครั้งให้ผลในอนาคต หรือบางครั้งทำแล้วไม่มีผลเลย

ด้วยเหตุนี้โจรผู้ร้ายบางคน ทำผลกรรมความชั่วในปัจจุบันแล้วยังไม่ส่งผล ก็เพราะเสวยบุญเก่าที่สร้างมา กำลังบุญนั้นยังเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระเครื่องที่เขาแขวน ทำให้สามารถช่วยเหลือเขาให้แคล้วคลาด หนังเหนียว คงกระพัน จากภยันตรายต่างๆได้

อย่างไรก็ตาม “ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม”

เพราะฉะนั้นแม้พระเครื่องจะมีพลังแห่งบุญบารมีที่จะช่วยบรรเทาเบาบางกรรมของเขาได้ แต่อย่าลืมว่ากรรมที่เขาได้สร้างไปแล้วในปัจจุบัน ที่สะสมไว้มาก รวมถึงบุญในอดีตหมดลง ถึงเวลาที่จิตของเขาเศร้าหมองเต็มที่ ไม่สามารถเชื่อมโยงพลังงานบุญบารมีที่อยู่ในพระเครื่องได้ เทวดาทั้งหลายไม่มาปกป้องรักษาคุ้มครองอีกต่อไป เขาเหล่านั้นก็ต้องได้รับกรรมที่ได้กระทำลงไป

อย่างที่เราเคยเห็นหลายคนแขวนพระราคาแพง ห้อยพระสมเด็จวัดระฆังองค์ละหลายล้านบาท ยังโดนยิงตาย ซึ่งพระเครื่องเหล่านั้นไม่ได้เสื่อม แต่ที่เสื่อมคือผู้ใช้ต่างหาก จิตใจที่เสื่อมจากบุญกุศลทำให้พระเครื่องไม่สามารถคุ้มครองดูแลได้อีกต่อไป

ขอบคุณข้อมูล / รูปพระ
– ดร.รอบทิศ ไวยสุศรี แฟนพันธุ์แท้พระเกจิคณาจารย์ ปี 2006
– หนังสือตอบโจทย์พระเครื่อง รู้เรื่องของขลัง ของสำนักพิมพ์ ND Publishing
– เจ้าของพระ หลวงพ่อกลั่น ร้านคุณพระคุ้มครอง


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com