ทศชาติชาดก ฉบับการ์ตูน

ทศชาติชาดก เป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึง 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ ชาดกทั้ง 10 เรื่อง เพื่อให้จำง่าย มักนิยมท่องโดยใช้พยางค์แรกของแต่ละชาติ คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว


https://www.youtube.com/watch?v=1ZVpJbl_4N8
ชาติที่ 1 – เตมียชาดก

ชาติที่ 1 เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมี – เตมียชาดก (เต) เป็นชาติแรกในทศชาติชาดก ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระอรหันตสัม­มาสัมพุทธเจ้านาม พระสมณโคดม ชาตินี้ พระองค์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี หมายถึง การละทิ้งจากกามคุณทั้ง 5


ชาติที่ 2 – ชนกชาดก

ชาติที่ 2 เพื่อบำเพ็ญวิริยบารมี – มหาชนกชาดก (ช) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร โอรสพระเจ้าอริฏฐชนก กษัตริย์เมืองมิถิลา ขณะที่เสด็จลงสำเภาไปค้าขาย เกิดพายุใหญ่เรือแตกกลางมหาสมุทร พระมหาชนกทรงว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุท­รถึง ๗ วัน นางเมขลาเห็นจึงพูดลองใจว่าให้พระองค์ยอมต­ายเสียเสียตามบุญตามกรรม แต่พระองค์ก็ไม่ทรงฟัง ยังพยายามว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ตามเดิมนางเม­ขลาเห็นเลื่อมใสในความพยายาม จึงอุ้มพระองค์เหาะไปส่งที่ฝั่ง พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ วิริยบารมี


https://www.youtube.com/watch?v=ue4MaDEetng
ชาติที่ 3 – สุวรรณสามชาดก

ชาติที่ 3 เพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมี – สุวรรณสามชาดก (สุ) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหมฤๅษี ต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหนึ่งกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็­บแสนสาหัส แต่ก็ไม่ได้โกรธ กลับแสดงเมตตาจิตต่อ และเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมทำให้พระสุวรรณสามห­ายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี


https://www.youtube.com/watch?v=67hsberoiz4
ชาติที่ 4 – เนมิราชชาดก

ชาติที่ 4 เพื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมี – เนมิราชชาดก (เน) เป็นชาติที่ 4 ของทศชาติชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช โอรสเจ้าเมืองมิถิลา โปรดการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย์ พระอินทร์ทรงพอพระทัย ถึงกับให้พระมาตุลีนำทิพยรถมารับไปเที่ยวเ­มืองสวรรค์ และเมืองนรก แล้วเชิญให้ครองเมืองสวรรค์ พระเนมิราชไม่ทรงรับและเสด็จกลับบ้านเมือง­ของพระองค์ พอทรงชราก็ออกผนวช พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ อธิษฐานบารมี


ชาติที่ 5 – มโหสถชาดก

ชาติที่ 5 เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี มโหสถชาดก (ม)


ชาติที่ 6 – ภูริทัตชาดก

ชาติที่ 6 เพื่อบำเพ็ญศีลบารมี ภูริทัตชาดก (ภู)


https://www.youtube.com/watch?v=cCiFgmFfRuQ
ชาติที่ 7 – จันทชาดก

ชาติที่ 7 เพื่อบำเพ็ญขันติบารมี จันทชาดก (จัน)


https://www.youtube.com/watch?v=iSFEFKqn964
ชาติที่ 8 – นารทชาดก

ชาติที่ 8 เพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมี นารทชาดก (นา)


https://www.youtube.com/watch?v=e7oWYnLXZcg
ชาติที่ 9 – วิทูรชาดก

ชาติที่ 9 เพื่อบำเพ็ญสัจจบารมี วิทูรชาดก (วิ)


https://www.youtube.com/watch?v=jhTCB_OwC14
ชาติที่ 10 – เวสสันดรชาดก

ชาติที่ 10 เพื่อบำเพ็ญทานบารมี เวสสันดรชาดก (เว) สำหรับชาติสุดท้าย เป็นชาติที่สำคัญ และบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ เวสสันดรชาดก หรือเรื่องพระเวสสันดร


หากข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือละเมิดต่อสิทธิของท่าน โปรดแจ้งมาที่ phopprashop@gmail.com