แมนภพพระ

23/11/2018

พ่อท่านนวล วัดไสหร้า นครศรีธรรมราช

เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2465
มรณภาพวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2555
สิริรวมอายุ 90 ปี

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

แมนภพพระ

23/11/2018

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2419
มรณภาพวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2513
สิริรวมอายุ 94 ปี

แมนภพพระ

23/11/2018