หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์

เกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2456
มรณภาพวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2550
สิริรวมอายุ 95 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018

แมนภพพระ

06/11/2018

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2403
มรณภาพวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2494
สิริรวมอายุ 92 ปี

แมนภพพระ

06/11/2018