ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

เกิดวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2441
มรณภาพวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2527
สิริรวมอายุ 87 ปี

แมนภพพระ

20/11/2018

แมนภพพระ

20/11/2018