หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี

เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2420
มรณภาพวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2500
สิริรวมอายุ 80 ปี

แมนภพพระ

07/11/2018