เพลงบรรเลงธรรมะ

เพลงบรรเลง “นิพพาน” (Nirvana) จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย

เพลงบรรเลง “เนรัญชรา” Enlightenment of the Buddha by the river Nerunchara จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย

เพลงบรรเลง “นิพพาน” (Nirvana) จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย

เพลงบรรเลง “เนรัญชรา” Enlightenment of the Buddha by the river Nerunchara จำรัส เศวตาภรณ์

คุณจำรัส เศวตาภรณ์ กับผลงานเพลงบรรเลงแนว “ดนตรีบำบัด” (Spa Music) โดยได้ซึมซับเอาบรรยากาศความงดงามของชีวิต และปรัชญาแห่งสายน้ำ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงต่างๆ และยังมีการทำเพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วย