แหวนเจริญนวหรคุณ

“การกล่าวคำสรรเสริญพุทธองค์ นับเป็นมงคลต่อชีวิต พุทธานุภาพจะโน้มจิตไปสู่ทางเจริญ”

แหวนเจริญนวหรคุณ

รับสั่งทำ !!! แหวนเจริญนวหรคุณ เนื้อเงินแท้ ประจุคาถาหัวใจพุทธคุณ >>> ฟรี !! พร้อมสลักชื่อคุณลงบนแหวน

นวหรคุณ กล่าวถึงคุณ ๙ ประการ ของพระพุทธเจ้า คือ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” เป็นคำย่อจากบทพุทธคุณ หรือ ที่เรียกกันตามตำราว่า อิติปิโส ๙ ห้อง ใช้เป็นองค์ภาวนา เพื่อตะล่อมให้จิตถึงสมาธิได้เร็ว

พุทธคุณ ๙ ประการ มีดังนี้

๑. อะระหัง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง

๒. สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี

๓. วิชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ

๔. สุคะโต เป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

๕. โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง บทนี้ใช้ภาวนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด

๖. อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถิ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี

๗. สัตถาเทวะมนุษานัง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บทนี้ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู

๘. พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน

๙. ภะคะวา ติ เป็นผู้จำเริญ จำแนกธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้ บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน ได้ทั้งสิ้นแล

แหวนวงนี้สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปลุกเสกใดๆอีก

แหวนเจริญนวหรคุณ หัวใจพุทธคุณ
แหวนเจริญนวหรคุณ หัวใจพุทธคุณ

ผลงานบางส่วนของเรา

  • ผู้หญิง (หน้ากว้าง 4 mm.) วงละ 899 บาท
  • ผู้ชาย (หน้ากว้าง 6 mm.) วงละ 999 บาท
  • วัดนิ้วมือของท่าน พร้อมแจ้งขนาด
  • แจ้งตัวอักษรที่จะให้สลัก (ไม่เกิน 10 ตัว) หากเกินคิดเพิ่มอักษรละ 10 บาท
  • โอนเงินชำระเต็มจำนวน ก่อนสั่งทำ
  • เนื่องจากเป็นแหวนสั่งทำพิเศษ ระยะเวลาจัดทำประมาณ 7-10 วัน